تبلیغات
فال طالع بینی
فال طالع بینی
فال طالع بینی
طالع بینی نوین

اساس این رو ش طالع‎ بینی، تفسیر روانی افراد براساس اعداد تولد و اعداد حروف نام و نام فامیلی

 خواهد بود. در این روش، شما ابتدا با جمع كردن اعداد كامل تاریخ تولد خود و تلخیص آن به عدد (1 تا 12) طالع مربوط به آن عدد را می‎خوانید، سپس با نوشتن نام و نام فامیل خود به صورت حروف جداگانه و نوشتن اعداد آن حروف براساس ابجاد صغیر (كه در  بعد خواهد آمد) در زیر آن، و جمع كردن آن اعداد مانند روش قبل، طالع مربوط به آن عدد را نیز می‎خوانید .توجه داشته باشید كه تاریخ تولد شما دقیق و درست باشد. در ضمن از نام و نام فامیل شناسنامه خود استفاده كنید، (نه به آن نام كه احیاناً شما را می‎خوانند) در این صورت ارتباط خاصی بین دو طالع مربوط به شما وجود خواهد داشت.

حروف و اعداد ابجدی كه بایستی در این عمل مورد استفاده قرار بگیرد، به شرح ذیل است :

ا

1

ب

2

ج

3

د

4

ه

5

و

6

ز

7

ح

8

ط

9

ی

1

ك

2

ل

3

م

4

ن

5

س

6

ع

7

ف

8

ص

9

ق

1

ر

2

ش

3

ت

4

ث

5

خ

6

ذ

7

ض

8

ظ

9

غ

1

خصوصیات عدد یك خصوصیات عدد پنج خصوصیات عدد نه
خصوصیات عدد دو خصوصیات عدد شش   خصوصیات عدد ده
خصوصیات عدد سه خصوصیات عدد هفت خصوصیات عدد یازده
خصوصیات عدد چهار  خصوصیات عدد هشت خصوصیات عدد دوازده

 تذكر مهم: در حروف ابجد، چهار حرف فارسی (پ – چ – ژ – گ) وجود ندارد. لذا جهت این حروف از اعداد حروف ابجدی 2 ب برای حرف پ و 3 ج برای چ و 7 ز برای حرف ژ و 2 ك برای حرف گ استفاده نمایید .

منبع